نرم افزار ERCP

توضیحات محصول


مشخصات نرم افزارERCP :

    قابلیت تصویر برداری  از دستگاه رادیولوژی
    قابلیت تصویر برداری توسط پدال پایی
    قابلت  تصاویر  رادیولوژی
    دارای ساختار استاندارد و گزارش سازی
     دارای بانک اطلاعاتی در ساخاتار گزارشات
     دارای شماتیک نامگذاری تصاویر
     دارای قابلیت تصویر برداری با فرمت Dicom
     قابلیت ارسال تصاویر به Pacs
     قابلیت ارسال گزارشات به سرور Pacs